Εκτίμηση σεναρίων απόδοσης με το Full Life Plan

Κεφάλαιο λήξης σε 15 έτη

Συνολικές καταβολές

Ονοματεπώνυμο

Ετήσιο ποσό επένδυσης

Σωρευτική απόδοση

Σταθερή θεωρητική απόδοση κάθε έτος, μετά την εφαρμογή όλων των χρεώσεων-εξόδων

Σταθερό ποσοστό απόδοσης

Κεφάλαιο λήξης σε 20 έτη

Συνολικές καταβολές

Σωρευτική απόδοση

Σταθερή θεωρητική απόδοση κάθε έτος, μετά την εφαρμογή όλων των χρεώσεων-εξόδων

Σημείωση: Το ασφάλιστρο θανάτου δεν υπολογίζεται

Η Εθνική Ασφαλιστική δεν παρέχει οποιαδήποτε μορφής εγγύηση για την απόδοση ή διατήρηση των επενδυόμενων, στα ανωτέρω Επενδυτικά Κεφάλαια ποσών, η επένδυση σε Κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) δεν έχει Εγγυημένη Απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Σύνθετο σενάριο κυμαινόμενων αποδόσεων

Ποσό:

Έτος

Απόδοση %

Έτος

Απόδοση %

Κεφάλαιο λήξης σε 20 έτη

Συνολικές καταβολές

1

11

2

12

3

13

4

14

Σωρευτική απόδοση

5

15

Κυμαινόμενη θεωρητική απόδοση κάθε έτος, μετά την εφαρμογή όλων των χρεώσεων-εξόδων

6

16

7

17

8

18

9

19

Σημείωση: Το ασφάλιστρο θανάτου δεν υπολογίζεται

10

20

Αναλυτική πορεία της επένδυσης με βάση τις αποδόσεις, τα bonus και όλα τα έξοδα διαχείρισης

B 1,5%

B 2%

Οι παραπάνω αξίες είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογιστεί με τα επιτόκια απόδοσης που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Τα αναφερόμενα παραδείγματα υπολογισμού αποτελούν απλώς υπολογιστικά μοντέλα βασισμένα σε θεωρητικές παραδοχές, δεν παρέχεται το δικαίωμα στον συμβαλλόμενο να εγείρει απαιτήσεις κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής ή του Ασφ. Πράκτορα με βάση αυτά. Σύμφωνα με το ποσό ασφαλίστρων που επιθυμείτε να καταβάλλετε, προκύπτει ο παραπάνω πίνακας ο οποίος αναλύει το ύψος του Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου ανά έτος καθώς και την αξία εξαγοράς ανά έτος.

Αναλυτική εξέλιξη 15 ετίας

Η πορεία της επένδυσης με σταθερή απόδοση και υπολογισμό όλων των εξόδων.

Ποσό επένδυσης:

Εκτιμώμενο κεφάλαιο στη λήξη

Συνολικό κέρδος

Απόδοση

Διάρκεια:

15 έτη

Ενδεικτική απόδοση:

Οι παραπάνω αξίες είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογιστεί με τα επιτόκια απόδοσης που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Τα αναφερόμενα παραδείγματα υπολογισμού αποτελούν απλώς υπολογιστικά μοντέλα βασισμένα σε θεωρητικές παραδοχές, δεν παρέχεται το δικαίωμα στον συμβαλλόμενο να εγείρει απαιτήσεις κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής ή του Ασφ. Πράκτορα με βάση αυτά. Σύμφωνα με το ποσό ασφαλίστρων που επιθυμείτε να καταβάλλετε, προκύπτει ο παραπάνω πίνακας ο οποίος αναλύει το ύψος του Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου ανά έτος καθώς και την αξία εξαγοράς ανά έτος.

Αναλυτική εξέλιξη 20 ετίας

Η πορεία της επένδυσης με σταθερή απόδοση και υπολογισμό όλων των εξόδων.

Ποσό επένδυσης:

Εκτιμώμενο κεφάλαιο στη λήξη

Συνολικό κέρδος

Απόδοση

Διάρκεια:

20 έτη

Ενδεικτική απόδοση:

Οι παραπάνω αξίες είναι ενδεικτικές και έχουν υπολογιστεί με τα επιτόκια απόδοσης που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Τα αναφερόμενα παραδείγματα υπολογισμού αποτελούν απλώς υπολογιστικά μοντέλα βασισμένα σε θεωρητικές παραδοχές, δεν παρέχεται το δικαίωμα στον συμβαλλόμενο να εγείρει απαιτήσεις κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής ή του Ασφ. Πράκτορα με βάση αυτά. Σύμφωνα με το ποσό ασφαλίστρων που επιθυμείτε να καταβάλλετε, προκύπτει ο παραπάνω πίνακας ο οποίος αναλύει το ύψος του Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου ανά έτος καθώς και την αξία εξαγοράς ανά έτος.